Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

CUỘC THI Ý TƯỞNG SÁNG TẠO VRG 2021

 

Nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống ngành Cao su Việt Nam (28/10/1929 – 28/10/2021); kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/1931 – 26/03/2021); tạo môi trường để CB – CNVC LĐ ngành Cao su được học tập, lao động và cống hiến. Đồng thời, động viên, hỗ trợ các hoạt động sáng tạo của CB – CNVC LĐ toàn ngành; biểu dương tôn vinh những cá nhân và tập thể có ý tưởng, giải pháp, công trình, sản phẩm sáng tạo xuất sắc được áp dụng vào lao động sản xuất, khơi dậy tiềm năng và phẩm chất sáng tạo của CB – CNVC LĐ ngành Cao su. Phát huy các ý tưởng, nghiên cứu khoa học, phát minh sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, cải cách hành chính, làm chủ và ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại.

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam ban hành kế hoạch tổ chức Cuộc thi Ý TƯỞNG SÁNG TẠO VRG năm 2021 với chủ đề “Ý tưởng, giải pháp đổi mới, sáng kiến sáng tạo xây dựng ngành Cao su Việt Nam phát triển bền vững” với những nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

1. Mục đích

- Cuộc thi được tổ chức nhằm tiếp tục phát huy vai trò và trí tuệ của CB – CNVC LĐ ngành Cao su trong tất cả các nghiệp vụ; tạo điều kiện thuận lợi để mỗi cá nhân, tập thể được thể hiện bản lĩnh, trình độ, tinh thần trách nhiệm; cổ vũ mỗi CB – CNVC LĐ nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão, xung kích vì sự nghiệp đổi mới, phát triển, hội nhập của Tập đoàn.

- Cuộc thi là hoạt động phát triển trí tuệ, khả năng tư duy và sáng tạo, qua đó lựa chọn những ý tưởng, sáng kiến, đề tài, giải pháp có chất lượng cao để triển khai ứng dụng hoặc tiếp tục nghiên cứu sâu để áp dụng, nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng, tăng cường hiệu quả hoạt động ở mọi lĩnh vực, mọi vị trí công tác trong toàn ngành.

- Thông qua cuộc thi nhằm phát hiện những nhân tố tiêu biểu về trình độ, năng lực để tôn vinh; đề xuất với lãnh đạo các cấp đào tạo, bồi dưỡng, trọng dụng, đãi ngộ, tạo điều kiện phát triển toàn diện; đồng thời góp phần xây dựng nguồn nhân lực có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu chiến lược phát triển của Tập đoàn trong giai đoạn mới.

- Thúc đẩy phong trào học tập, nghiên cứu khoa học và sáng tạo của CB – CNVC LĐ trong toàn ngành; thực hiện tốt phương châm “Mỗi Cán bộ - CNVC LĐ một ý tưởng sáng tạo; mỗi tập thể là một hộp thư sáng kiến; mỗi đơn vị là một vườn ươm sáng tạo”.

2. Yêu cầu

- Đảm bảo tốt công tác thông tin, tuyên truyền về cuộc thi; công tác tổ chức và chấm thi công bằng, khách quan; Mỗi ý tưởng tham gia dự thi sẽ được bảo mật cho đến khi bảo vệ nội dung, ý tưởng trước Hội đồng Giám khảo cấp Tập đoàn.

- Những ý tưởng, sáng kiến, giải pháp được trao giải sẽ được giới thiệu, bàn giao và trình lãnh đạo Tập đoàn phê duyệt để ứng dụng thực tiễn.

- Thu hút, tập hợp đông đảo CB – CNVC LĐ trong và ngoài ngành tham gia.

II. ĐỐI TƯỢNG, HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG DỰ THI

1. Đối tượng dự thi

- Tất cả CB – CNVC LĐ đã và đang công tác tại Công ty Mẹ và các đơn vị thành viên Tập đoàn; các cá nhân, tập thể thuộc các đơn vị đang hoạt động sản xuất kinh doanh trong các lĩnh vực phù hợp với tiêu chí của cuộc thi.

- Tác giả của mỗi ý tưởng/đề tài dự thi có thể là cá nhân hoặc nhóm tác giả (nhóm tác giả tham gia tối đa 05 người).

- Mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả có thể gửi nhiều bài dự thi ở nhiều lĩnh vực khác nhau (mỗi bài dự thi 1 ý tưởng, giải pháp, sáng kiến khác nhau).

2. Hình thức dự thi

- Tác giả/nhóm tác giả gửi bài dự thi dưới hình thức bài viết, bài luận, đề án hoặc đề tài nghiên cứu (có thể kèm theo hình ảnh minh chứng, hoặc tài liệu) liên quan đến tiêu chí của cuộc thi về trang tin điện tử (website) Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam trên website: ytuongsangtaovrg.rubbergroup.vn hoặc

- Gửi văn bản/tin nhắn điện thoại trực tiếp thông qua các ứng dụng tin nhắn, mạng xã hội,… về cho người phụ trách theo dõi cuộc thi của Đoàn TN Tập đoàn/Đoàn TN các đơn vị thành viên.

- Mỗi bài dự thi có thể gửi kèm ảnh minh họa (không quá 10 ảnh/ 1 bài).

- Tác giả/nhóm tác giả phải cam kết về tính sở hữu của ý tưởng, giải pháp, đề tài, sản phẩm khi tham gia dự thi.

 

3. Nội dung dự thi

- Tác giả/ nhóm tác giả dự thi thông qua bài dự thi để hiến kế, đề xuất các ý tưởng, sáng kiến và giải pháp thực hiện trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của Tập đoàn nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, tiết giảm chi phí, nâng cao năng suất lao động, phát triển và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần xây dựng Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam phát triển bền vững.

- Nội dung dự thi phải xuất phát từ thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh, dựa trên nghiên cứu thực trạng, kết hợp với kiến thức và kinh nghiệm từ đó đưa ra các ý tưởng, sáng kiến. Các ý tưởng, sáng kiến và giải pháp dự thi được phân loại theo 08 nhóm sau:

Nhóm ý tưởng, sáng kiến về kỹ thuật trồng, chăm sóc, khai thác cao su.

Nhóm ý tưởng, sáng kiến về chế biến cao su và bảo vệ môi trường.

Nhóm ý tưởng, sáng kiến về sản xuất kinh doanh, phát triển các sản phẩm công nghiệp cao su.

Nhóm ý tưởng, sáng kiến về sản xuất, chế biến, kinh doanh sản phẩm gỗ.

Nhóm ý tưởng, sáng kiến về công tác kinh doanh hạ tầng trên đất cao su.

Nhóm ý tưởng, sáng kiến về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Nhóm ý tưởng, sáng kiến về quản lý điều hành (công tác hành chính, văn phòng, tài chính, kế toán, tổ chức, nhân sự, kế hoạch đầu tư, xây dựng cơ bản …)

Nhóm ý tưởng, sáng kiến về công tác Đoàn – Hội.

- Các nội dung ý tưởng, sáng kiến dự thi có thể tập trung vào một vấn đề tổng thể hoặc một công việc cụ thể trong hoạt động của mọi cấp (Đội/ Nhóm/ Tổ/ Phòng/ Ban/ Trung tâm/ Chi nhánh/ Công ty/ Đơn vị/ Tập đoàn).

- Các nội dung ý tưởng, sáng kiến dự thi có thể do tác giả/nhóm tác giả nghiên cứu, phát triển mới hoặc đơn thuần là ứng dụng các giải pháp, cách làm đã có của đơn vị khác nhưng phù hợp với thực tế hoạt động của Tập đoàn và phát triển được hoạt động của Tập đoàn.

- Đối với những ý tưởng, sáng kiến, đề tài đã từng tham gia các cuộc thi sáng tạo khác do các đơn vị trong hệ thống Tập đoàn tổ chức nhưng chưa được triển khai trên thực tế thì vẫn có thể tiếp tục đăng ký tham gia cuộc thi này.

III. CÁCH THỨC TỔ CHỨC, HỘI ĐỒNG GIÁM KHẢO VÀ TIÊU CHÍ CHẤM ĐIỂM

1. Cuộc thi được tổ chức 02 vòng

1.1. Vòng Sơ khảo: Bắt đầu từ 10/4/2021 đến hết ngày 31/07/2021.

* Tập đoàn:

- Thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức và Hội đồng Giám khảo cấp Tập đoàn.

- Thiết kế website, chuẩn bị các điều kiện để tổ chức nhận bài dự thi, tổng hợp để Hội đồng giám khảo xét chọn.

- Căn cứ hồ sơ các đơn vị dự thi, Hội đồng giám khảo cấp Tập đoàn chấm sơ loại và lựa chọn 20 – 30 hồ sơ dự thi có kết quả cao nhất vào Vòng Chung kết.

* Các đơn vị thành viên Tập đoàn:

- Tổ chức tuyên truyền, phát động cuộc thi tại đơn vị. Hỗ trợ công nhân lao động trực tiếp sản xuất đăng ký ý tưởng trên trang web chính thức của cuộc thi.

- Tổ chức các Hội nghị/ Diễn đàn nội bộ để thảo luận, đánh giá về các mảng, lĩnh vực hoạt động từ đó góp phần định hướng cho các tập thể, cá nhân lựa chọn nội dung tham gia cuộc thi.

- Hỗ trợ tổng hợp và gửi những bài dự thi tốt nhất của đơn vị về trang web chính thức của cuộc thi.

1.2. Vòng Chung kết: tháng 08/2021.

- Vòng Chung kết: Tác giả/ nhóm tác giả được chọn trình bày và bảo vệ nội dung ý tưởng, sáng kiến trước Hội đồng giám khảo (trình bày bằng slide trong thời gian 15 phút, giải đáp các ý kiến phản biện của Hội đồng giám khảo).

- Thời gian dự kiến tổ chức: tháng 08/2021 (có Thông báo riêng).

- Tổ chức tổng kết và trao thưởng: dự kiến tổng kết và trao thưởng tại Liên hoan Thanh niên Tiên tiến làm theo lời Bác lần thứ XVII năm 2021 (dự kiến vào tháng 09/2021).

2. Hội đồng giám khảo cấp Tập đoàn

Thành lập Hội đồng giám khảo cấp Tập đoàn, cơ cấu như sau:

- 01 đồng chí đại diện Ban Lãnh đạo Tập đoàn làm Chủ tịch Hội đồng;

- Các đồng chí lãnh đạo một số Ban chuyên môn, đơn vị (có thể thay đổi cơ cấu phù hợp theo từng lĩnh vực của ý tưởng, giải pháp, sáng kiến);

- Các chuyên gia (nếu cần thiết).

3. Tiêu chí đánh giá, chấm điểm: Tổng điểm thi tính là 100 điểm

- Tính sáng tạo và cơ sở khoa học (40% tổng điểm): Ý tưởng mang tính sáng tạo và đảm bảo cơ sở khoa học trong cách đặt vấn đề, trong phân tích số liệu, trong cách tiếp cận và giải thích ý tưởng. Ý tưởng phải có tính mới hoặc đã được đề xuất nhưng chưa được áp dụng vào thực tiễn tại Tập đoàn.

- Tính thực tiễn, khả thi (40% tổng điểm): Ý tưởng phải hướng đến một mục tiêu cụ thể, thiết thực, xuất phát từ yêu cầu công việc; có thể triển khai trên thực tế.

- Tính phổ thông (10% tổng điểm): Ý tưởng không những có khả năng giải quyết các vấn đề ở một đơn vị cụ thể nào đó mà còn có khả năng phổ biến, nhân rộng ra các đơn vị khác trong Tập đoàn.

- Hình thức trình bày ý tưởng (10% tổng điểm): rõ ràng, có sự sáng tạo, thuyết phục và đúng yêu cầu của thể lệ cuộc thi.

IV. MỘT SỐ QUY ĐỊNH CHUNG

- Ban tổ chức cuộc thi Ý TƯỞNG SÁNG TẠO VRG năm 2021 đảm bảo tính bảo mật thông tin cho tất cả các ý tưởng, sáng kiến, bài dự thi của các Tác giả/ Nhóm tác giả cho đến khi bảo vệ nội dung, ý tưởng trước Hội đồng Giám khảo cấp Tập đoàn.

- Đối với Bài dự thi do nhiều đơn vị phối hợp thực hiện: Trường hợp, Bài dự thi do nhóm tác giả đến từ nhiều phòng ban, đơn vị khác nhau tham gia nghiên cứu, phát triển và sáng tạo thực hiện thì Trưởng nhóm tác giả hoặc của đơn vị đầu mối có trách nhiệm bảo mật thông tin. Và Bài dự thi đó được tính vào kết quả dự thi cho đơn vị có Trưởng nhóm công tác hoặc của đơn vị đầu mối phát triển Bài dự thi đó.

V. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

1. Các giải chính

- Giải Nhất: Bằng khen, biểu trưng và phần thưởng 50 triệu đồng.

- Giải Nhì: Bằng khen, biểu trưng và phần thưởng 20 triệu đồng.

- Giải Ba: Bằng khen, biểu trưng và phần thưởng 10 triệu đồng.

- Các Giải KK: Bằng khen, biểu trưng và phần thưởng 02 triệu đồng.

- Ngoài các phần thưởng bằng tiền mặt, các tác giả xuất sắc đạt giải được Ban Tổ chức và Hội đồng Giám khảo đề xuất với Ban Lãnh đạo Tập đoàn về việc:

+ Triển khai ứng dụng sáng kiến, ý tưởng vào thực tiễn hoạt động các đơn vị của Tập đoàn;

+ Ghi nhận kết quả vào thành tích công việc và sử dụng cán bộ: Luân chuyển công việc; nâng lương kinh doanh trước hạn; cử đi đào tạo; quy hoạch/ bổ nhiệm, khen thưởng, …

* Lưu ý: Số lượng mỗi giải thưởng có thể tăng/giảm theo chất lượng bài dự thi.


 

2. Các giải phụ

Dựa vào kết quả của Cuộc thi, Ban Tổ chức sẽ lựa chọn và trao các giải phụ theo các tiêu chí được lãnh đạo Tập đoàn phê duyệt.

VI. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

- Trước 10/04/2021:

+ Tập đoàn ban hành Kế hoạch và phát động Cuộc thi trong toàn ngành.

+ Các đơn vị hoàn thành việc tổ chức các Hội nghị/diễn đàn nội bộ định hướng nội dung dự thi.

- Từ 10/04/2021 đến 31/07/2021: Các tác giả bắt đầu hoàn thành và gửi bài dự thi.

- Ngày 31/07/2021: Hội đồng Giám khảo cấp Tập đoàn hoàn thành việc chấm sơ loại, lựa chọn 20 hồ sơ dự thi có kết quả cao nhất vào Vòng Chung kết.

- Dự kiến tháng 08/2021: Tổ chức Vòng Chung kết.

- Tháng 09/2021: Tổ chức Tổng kết, trao giải tại Liên hoan Thanh niên Tiên tiến làm theo lời Bác lần thứ XVII năm 2021.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Cuộc thi Ý TƯỞNG SÁNG TẠO VRG năm 2021 với Chủ đề “Ý tưởng, giải pháp đổi mới, sáng kiến sáng tạo xây dựng ngành Cao su Việt Nam phát triển bền vững”. Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đề nghị lãnh đạo các đơn vị thành viên quan tâm tạo điều kiện và giao nhiệm vụ cho tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh triển khai thực hiện theo đúng tiến độ, thời gian của Kế hoạch.

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Công Kha

Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi