Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
Tổ chức trực thuộc Số lượng ý tưởng
Tổng số Đã duyệt Chưa duyệt
Công ty TNHH MTV Tổng công ty Cao su Đồng Nai 9 6 3
Đơn vị khác 4 1 3
CTCP Cao su Phước Hòa 14 10 4
Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long 28 23 5
CTCP Cao su Tân Biên 7 6 1