Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
STT Ý tưởng Lượt xem Lượt like Mã số Ngày
1

Cải tạo khả năng xử lý Nito tổng tại bể Anoxic của HTXLNT Cuaparis

Trần Hoàng
Chế biến cao su và bảo vệ môi trường

800 20 YT-312 14-04-2021