Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
Tên ý tưởng:
Tác giả:
Ngày
Mô tả
Lượt like
Lượt xem 564

Nội dung, bản chất của giải pháp:

+ Phôi dữ liệu vườn cây được lập trên excel với cùng một mẫu chung cho tất cả các lô, cho tất cả các sheet.

+ Tổng hợp chi tiết theo biểu mẫu kiểm kê ban hành của tập đoàn từ các sheet chi tiết.

+ Áp dụng VBA: ví dụ mẫu đang sử dụng:

Sub dien_CT_1_Sheet()

    Dim lr, lrr As Long

    Dim i As Integer

    Dim so_sheet As Long

        so_sheet = Sheets.Count

        With ActiveSheet

            lr = .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row

             .Range("ab10").Value = lr

        .Range("Ab12:ai" & lr).FillDown

        .Range("ab12:ab" & lr).Copy

        .Range("AT12").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _

        :=False, Transpose:=False

    Application.CutCopyMode = False

         Application.CutCopyMode = False

        Application.CutCopyMode = False

    .Range("AT12:AT" & lr).AdvancedFilter Action:=xlFilterCopy, CopyToRange:=.Range("AK12"), Unique:=True

    .Range("$AK$12:$AK$" & lr).RemoveDuplicates Columns:=1, Header:= _

        xlNo

         .Range("$At$12:$At$" & lr).Delete     

      lrr = .Range("ak" & Rows.Count).End(xlUp).Row     

        .Range("ak10").Value = lrr

        .Range("al11:aq11").Replace What:="999", Replacement:=.Range("ak10").Value

        .Range("al12:aq12").Replace What:="777", Replacement:=.Range("ab10").Value

             .Range("Al12:ar" & lrr).FillDown

        End With

3. Khả năng áp dụng của giải pháp:

Áp dụng trên tất cả các NT.

Áp dụng nhiều năm kiểm kê, tổng hợp nhanh, tiết kiệm thời gian thao tác.

Có thể làm trên nhiều vườn cây cao su: KTCB, DKMC, KD.

Tạo động lực để cán bộ thống kê học tập thêm về VBA nâng cao hiệu suất công việc.

4. Đánh giá hiệu quả của giải pháp:

- Tiết kiệm nhân công, thời gian trong việc hoàn thiện các thông tin vào từng hợp đồng. Toàn Công ty có 900 lô cao su.

Số lượng dữ liệu kiểm kê theo cây, theo hàng, vanh thân, các biểu mẫu cần sữ liệu là rất lớn. Trình độ trợ lý KHKT các NT còn yếu mảng excel, tổng hợp còn chưa chính xác. Nếu tổng hợp dữ liệu bằng các hàm excel thông dụng với 1 vườn cây dự kiến cạo mất thời gian 3 ngày đối với trình độ cán bộ hiện nay. Nếu sử dụng VBA sẽ tổng hợp trong thời gian 15 phút.

Tương tự đối với các vườn cây cần tổng hợp kiểm kê.

- Tiết kiện chi phí in ấn.

- Có thể kiểm tra tính chính xác của dữ liệu một cách đơn giản.

Phạm vi áp dụng:

Áp dụng trong toàn Công ty.

Thực tế áp dụng:

Đã và đang áp dụng tại Công ty tổng hợp kiểm kê 01.01.2019

Ý tưởng cùng lĩnh vực

Stt Tác giả Ý tưởng Lượt xem Ngày
1 Le Quoc Bao
Quản lý điều hành (công tác hành chính, văn phòng, tài chính, kế toán, tổ chức, nhân sự, kế hoạch đầu tư …)
“Ứng dụng công cụ Google lens trong trích xuất nội dung văn bản giấy thành chữ đánh máy, rút ngắn thời gian soạn thảo văn bản” 508 YT-324 05/07/2021
2 Nguyễn Hoàng Cường
Quản lý điều hành (công tác hành chính, văn phòng, tài chính, kế toán, tổ chức, nhân sự, kế hoạch đầu tư …)
“Ý tưởng nâng cao hiệu quả công việc khi chuyển sang hình thức làm việc online” 232 YT-338 13/08/2021
3 Hoàng Đức Thuận
Quản lý điều hành (công tác hành chính, văn phòng, tài chính, kế toán, tổ chức, nhân sự, kế hoạch đầu tư …)
Bản tin pháp luật VRG 225 YT-336 31/07/2021
4 Hoàng Đức Thuận
Quản lý điều hành (công tác hành chính, văn phòng, tài chính, kế toán, tổ chức, nhân sự, kế hoạch đầu tư …)
Bản tin pháp luật VRG 315 YT-337 31/07/2021