Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
Tên ý tưởng:
Tác giả:
Ngày
Mô tả
Lượt like 5
Lượt xem 1712

a) Mô tả hoạt động của giải pháp:  

          - Giải pháp được thực hiện trên phần mềm Excel, với cách thức là vận dụng các chức năng của Excel để hoàn thành giải pháp.

          - Trong giải pháp gồm có nhiều Biểu tượng, khi cần truy cập tới chức năng nào thì chỉ cần nhấp chuột vào Biểu tượng đó.

          + Nhập các thông tin động vào bảng “THÔNG TIN CÔNG TY, NHÂN SỰ VÀ THỜI GIAN ĐẠI HỘI” để phục vụ cho việc link các công thức vào các Biên bản, khi có thay đổi thông tin chỉ cần thay đổi ở bảng này thì các biên bản khác sẽ tự thay đổi:

+ Kiểm tra tư cách cổ đông:

Theo Thư mời dự họp ĐHĐCĐ, trước 02 ngày Cổ đông sẽ gửi các bản đăng ký dự họp, cán bộ phụ trách sẽ kiểm tra và nhập thông tin vào sheet Danh sách dự hoặc ủy quyền dự ĐHĐCĐ trong giải pháp. Khi tổ chức ĐHĐCĐ cổ đông tới tham dự và Ban kiểm tra tư cách cổ đông sẽ đánh dấu kiểm tra các cổ đông đã có mặt, bổ sung cổ đông mới vào Danh sách tham dự, số liệu sẽ được tự động cập nhật vào Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, in ra trực tiếp từ giải pháp để báo cáo ĐHĐCĐ.

- Khi cổ đông đến dự họp, sau khi kiểm tra thông tin cổ đông, chúng ta nhấp vào biểu tượng “IN THẺ, PHIẾU BQ” để in Thẻ Biểu quyết, Phiếu bầu cử tại ĐHĐCĐ phát cho Cổ đông.

 

 

+ Kiểm phiếu biểu quyết, kiểm phiếu bầu cử:

Bảng kiểm phiếu biểu quyết, kiểm phiếu bầu cử được thiết lập các công thức trên cơ sở vận dụng các công thức có sẵn trong phần mềm Excel. Khi đại hội hoàn thành công tác bầu cử, Tổ bầu cử nhập kết quả kiểm phiếu vào phần “Kiểm phiếu BQ” hoặc “Kiểm phiếu Bầu cử” tương ứng, thao tác nhập đơn giản, nhanh. Chỉ cần nhập mã cổ đông in trên phiếu, hệ thống sẽ tự động lấy thông tin của cổ đông và số phiếu bầu, chỉ cần nhập kết quả của các phiếu có đánh dấu không tán thành, không có ý kiến, không hợp lệ (nếu có):

            - Kết quả kiểm phiếu được cập nhật tự động vào “Biên bản kiểm phiếu BQ” hoặc “Biên bản kiểm phiếu Bầu cử” tương ứng, sau khi có kết quả in Biên bản cho Tổ kiểm phiếu báo cáo với Đại hội:

            b) Khả năng áp dụng:

          Công ty Cổ phần cao su Tân Biên đã triển khai áp dụng từ kỳ họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2017 đến nay.

Giải pháp có thể áp dụng đối với các Doanh nghiệp Cổ phần có tổ chức Họp Đại hội đồng Cổ đông.

Ngoài ra cũng có thể vận dụng để kiểm phiếu tại các kỳ Đại hội khác của Đảng, đoàn thể, Công ty...)

Ý tưởng cùng lĩnh vực

Stt Tác giả Ý tưởng Lượt xem Ngày
1 Le Quoc Bao
Quản lý điều hành (công tác hành chính, văn phòng, tài chính, kế toán, tổ chức, nhân sự, kế hoạch đầu tư …)
“Ứng dụng công cụ Google lens trong trích xuất nội dung văn bản giấy thành chữ đánh máy, rút ngắn thời gian soạn thảo văn bản” 733 YT-324 05/07/2021
2 Nguyễn Hoàng Cường
Quản lý điều hành (công tác hành chính, văn phòng, tài chính, kế toán, tổ chức, nhân sự, kế hoạch đầu tư …)
“Ý tưởng nâng cao hiệu quả công việc khi chuyển sang hình thức làm việc online” 368 YT-338 13/08/2021
3 Hoàng Đức Thuận
Quản lý điều hành (công tác hành chính, văn phòng, tài chính, kế toán, tổ chức, nhân sự, kế hoạch đầu tư …)
Bản tin pháp luật VRG 350 YT-336 31/07/2021
4 Hoàng Đức Thuận
Quản lý điều hành (công tác hành chính, văn phòng, tài chính, kế toán, tổ chức, nhân sự, kế hoạch đầu tư …)
Bản tin pháp luật VRG 588 YT-337 31/07/2021