Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
Tên ý tưởng:
Tác giả:
Ngày
Mô tả
Lượt like 6
Lượt xem 460

Đề tài nghiên cứu Một số giải pháp nâng cao sự hài lòng của hộ trồng cao su tiểu điền đối với công tác thu mua mủ cao su nguyên liệu của công ty TNHH MTV Cao su Bình Thuận được tiến hành tại tỉnh Bình Thuận, khảo sát cụ thể bằng cách phỏng vấn 193 hộ trồng cao su tiểu điền tại huyện Tánh Linh và Đức Linh nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của hộ trồng cao su tiểu điền đối với công tác thu mua mủ cao su nguyên liệu tại công ty TNHH MTV Cao Su Bình Thuận. Đồng thời gợi ý giải pháp nâng cao sự hài lòng của hộ trồng cao su tiểu điền đối với công tác thu mua mủ cao su nguyên liệu tại công ty TNHH MTV Cao Su Bình Thuận.

 Tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính kết hợp định lượng bao gồm phương pháp thống kê mô tả, phương pháp phân tích so sánh, phương pháp tham khảo ý kiến chuyên gia kết hợp phương pháp phân tích nhân tố khám phá, phân tích tương quan và hồi quy đa biến. Nghiên cứu này phân tích sâu vào những yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của hộ trồng cao su tiểu điền đối với công tác thu mua mủ cao su nguyên liệu tại công ty TNHH MTV Cao Su Bình Thuận. Kết quả nghiên cứu có 6 yếu tố tác động đến sự hài lòng của hộ trồng cao su tiểu điền (theo thứ tự tác động từ cao đến thấp) lần lượt là: (1) Giá cả; (2) Sự tin cậy; (3) Sự đáp ứng; (4) Năng lực phục vụ; (5) Sự đồng cảm; (6) Phương tiện hữu hình.

Kết quả này sẽ giúp cho công ty TNHH MTV Cao Su Bình Thuận xác định được tác động của các yếu tố chất lượng dịch vụ đến sự hài lòng của hộ trồng cao su tiểu điền đối với công tác thu mua mủ cao su nguyên liệu. Từ kết quả phân tích đề tài đưa ra các nhóm giải pháp cụ thể theo từng yếu tố ảnh hưởng của 6 nhóm yếu tố để có thể áp dụng nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động phục vụ hộ trồng cao su tiểu điền của các doanh nghiệp nhà nước trong thời gian tới.

Ý tưởng cùng lĩnh vực

Stt Tác giả Ý tưởng Lượt xem Ngày
1 Le Quoc Bao
Quản lý điều hành (công tác hành chính, văn phòng, tài chính, kế toán, tổ chức, nhân sự, kế hoạch đầu tư …)
“Ứng dụng công cụ Google lens trong trích xuất nội dung văn bản giấy thành chữ đánh máy, rút ngắn thời gian soạn thảo văn bản” 508 YT-324 05/07/2021
2 Nguyễn Hoàng Cường
Quản lý điều hành (công tác hành chính, văn phòng, tài chính, kế toán, tổ chức, nhân sự, kế hoạch đầu tư …)
“Ý tưởng nâng cao hiệu quả công việc khi chuyển sang hình thức làm việc online” 232 YT-338 13/08/2021
3 Hoàng Đức Thuận
Quản lý điều hành (công tác hành chính, văn phòng, tài chính, kế toán, tổ chức, nhân sự, kế hoạch đầu tư …)
Bản tin pháp luật VRG 225 YT-336 31/07/2021
4 Hoàng Đức Thuận
Quản lý điều hành (công tác hành chính, văn phòng, tài chính, kế toán, tổ chức, nhân sự, kế hoạch đầu tư …)
Bản tin pháp luật VRG 315 YT-337 31/07/2021