Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
Tên ý tưởng:
Tác giả:
Ngày
Mô tả
Lượt like
Lượt xem 546

Xây dựng Hệ thống hợp nhất hóa thông tin, tính toán, thanh toán dữ liệu sản xuất, vận hành Nhà máy thủy điện tham gia Thị trường điện bán buôn cạnh tranh

Hiện trạng: Đầu vào dữ liệu sản xuất điện (sản lượng, các loại giá điện, thông tin điều chỉnh, sự kiện vận hành của nhà máy trên thị trường điện) đối với các nhà máy điện (công suất >60mWh) tham gia thị trường bán buôn điện cạnh tranh lấy từ 3 nguồn cơ bản:

-       Nhà máy phát điện: hệ thống công tơ điện tử, xác định mực nước, tính toán thủy văn

-       Hệ thống vận thành thị trường bán buôn điện

-       Xác nhận dữ kiện thị trường điện từ các bên liên quan.

Tuy nhiên, với đặc thù vận hành theo ca kíp luân chuyển 1 ngày 2-3 ca (8h, 12h) và để phục vụ dự báo, tính toán, dự toán sản lượng, doanh thu điện kịp thời, sát với thông tin dữ liệu của Đơn vị vận hành hệ thống điện/ vận hành thị trường bán buôn điện, qua đó việc cần thiết là xây dựng hệ thống hợp nhất thông tin, tính toán dữ liệu sản xuất, vận hành Nhà máy thủy điện tham gia Thị trường điện bán buôn cạnh tranh.

Nền tảng công nghệ: Tạo File tính toán CSDL nền Excel, SQL, dữ liệu đám mây. Ưu tiên chạy MS Access, SQL.

Nền tảng pháp lý tham khảo để triển khai hệ thống:

-       Quy chế, quy định làm việc, vận hành Nhà máy điện

-       Quy định vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh

-       Quy định tính toán, thanh toán điện trong thị trường bán buôn điện cạnh tranh

Các bước thực hiện:

Bước 1: Thu nhập, nghiên cứu định dạng dữ liệu đầu vào về sản lượng, các loại giá điện, thông tin điều chỉnh, sự kiện vận hành của nhà máy trên thị trường điện từ các nguồn dữ liệu liên quan để tạm tính, chốt thanh toán.
1. Nguồn dữ liệu báo cáo tạm tính:

-       Nhà máy phát điện: hệ thống công tơ điện tử, xác định mực nước, tính toán thủy văn

-       Web nội bộ Hệ thống vận thành thị trường bán buôn điện

-       Xác nhận dữ kiện thị trường điện từ các bên liên quan.

2. Nguồn dữ liệu báo cáo chốt số liệu thanh toán, phân tích kinh doanh nhiều kỳ:

-       Web nội bộ Hệ thống vận thành thị trường bán buôn điện

-       Xác nhận dữ kiện thị trường điện từ các bên liên quan.

Bước 2: Tạo hệ thống, bảng biểu tiếp nhận nhận dữ liệu, công thức tính toán, kết quả đầu ra, hệ thống biểu mẫu báo cáo, phân tích gồm 2 loại:

1.    Hệ thống tiếp nhận, xử lý, báo cáo số liệu tạm tính

2.    Hệ thống tiếp nhận, xử lý, báo cáo số liệu Chốt thanh toán, phân tích kinh doanh nhiều kỳ

Mục tiêu: tạo Chương trình có nền tảng SQL đóng gói dễ dàng gửi, nhận, sao lưu từ máy này sang máy khác, dễ dàng cập nhật dữ liệu đầu vào thuận tiện nhất để các ca/ kíp trực vận hành thừa kế dữ liệu, tính toán báo cáo chuẩn xác, kịp thời.

 

Bước 3: Tạo công thức, code tiếp nhận dữ liệu thông từ bước 1 để hợp nhất với Bảng biểu tiếp nhận bước 2, hoàn thiện hệ thống biểu mẫu báo cáo, phân tích

 

Bước 4: Tạo module đối chiếu, phân tích, kiểm soát số liệu tạm tính và số liệu chốt thanh toán, xác định các tình huống phân tách sản lượng thị trường, Qcon, Qdu nếu có.

 

Bước 5: Chạy thử chương trình trong 1 tháng, từ ngày đầu tiên vận hành của tháng đến hết ngày chốt hồ sơ thanh toán điện. Nghiệm thu chương trình, triển khai cho toàn công ty.

 

Định hướng: kết nối Hệ thống này với hệ thống ERP Doanh nghiệp để tạo nên bức tranh toàn cảnh hoạt động sản xuất thủy điện thời gian thực, giúp Ban điều hành nắm bắt kịp thời tình hình sản xuất kinh doanh của Nhà máy thủy điện.

Ý tưởng cùng lĩnh vực

Stt Tác giả Ý tưởng Lượt xem Ngày
1 Le Quoc Bao
Quản lý điều hành (công tác hành chính, văn phòng, tài chính, kế toán, tổ chức, nhân sự, kế hoạch đầu tư …)
“Ứng dụng công cụ Google lens trong trích xuất nội dung văn bản giấy thành chữ đánh máy, rút ngắn thời gian soạn thảo văn bản” 757 YT-324 05/07/2021
2 Nguyễn Hoàng Cường
Quản lý điều hành (công tác hành chính, văn phòng, tài chính, kế toán, tổ chức, nhân sự, kế hoạch đầu tư …)
“Ý tưởng nâng cao hiệu quả công việc khi chuyển sang hình thức làm việc online” 391 YT-338 13/08/2021
3 Hoàng Đức Thuận
Quản lý điều hành (công tác hành chính, văn phòng, tài chính, kế toán, tổ chức, nhân sự, kế hoạch đầu tư …)
Bản tin pháp luật VRG 371 YT-336 31/07/2021
4 Hoàng Đức Thuận
Quản lý điều hành (công tác hành chính, văn phòng, tài chính, kế toán, tổ chức, nhân sự, kế hoạch đầu tư …)
Bản tin pháp luật VRG 627 YT-337 31/07/2021